[1]
Chin Pei Tang, Zhendan Xue, Yao Wang, “On Teaching CAD/CAE Applications Course”, joee, vol. 2, no. 1, Jun. 2011.