(1)
Chin Pei Tang, Zhendan Xue, Yao Wang. On Teaching CAD/CAE Applications Course. joee 2011, 2.