[1]
Chin Pei Tang, Zhendan Xue, Yao Wang 2011. On Teaching CAD/CAE Applications Course. Journal of Online Engineering Education. 2, 1 (Jun. 2011).